Stadgar SFFO

Stadgar för Svensk Förening för Obduktionstekniker antagna 2003-05-22
redigerade 2013-05-15, 2016-05-18, 2023 05-22


Allmänna bestämmelser

§1
Svensk Förening för Obduktionstekniker utgör en sammanslutning av obduktionstekniker eller annan yrkesutövare inom verksamhetsområdet obduktion och bårhus.

§2
Föreningen har till uppgift
att främja obduktionsteknikernas utveckling bland annat genom att anordna vetenskapliga
sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer,
att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och yrkesspecifika intressen,
att bland sina medlemmar befrämja samarbete och upprätthålla en god anda,
att tillvarata yrkesverksamma obduktionsteknikers fackliga intressen,
att ombesörja sammankomster i överensstämmelse med gällande arbetsordning.
att verka för internationellt samarbete.


Medlemskap
§ 3
Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen och avgörs av denna. Till medlem kan antas obduktionstekniker eller annan yrkesutövare * inom verksamhetsområdet obduktion och bårhus. ( *dock ej begravningsentreprenör eller motsvarande.)
Medlemmar som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen
som beviljar utträde. Medlem som efter påminnelse av kassör ej erlagt årsavgift inom 2 månader anses ha utträtt ur föreningen.
Till hedersmedlem kan vid föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kallas person som föreningen önskar ge sitt erkännande för utmärkta insatser eller på ett framstående sätt främjat föreningens syfte.


Styrelse
§ 4

Föreningens angelägenheter handläggs av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter samt tre suppleanter.  Mandatperioden är två år för styrelseledamot och ett år för suppleant, fördelas så att årligen minst hälften av styrelsen står under val. Styrelsen beslutar vem eller vilka som tecknar föreningens firma.

§5
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse skall vara styrelsemedlem
tillhanda senast fjorton dagar före styrelsemöte. Ordförande är skyldig att sammankalla
styrelsen om minst två styrelseledamöter gör framställan därom. I övrigt beslutar styrelsen när möten skall hållas. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte skall protokoll föras, som justeras av ordföranden och en för mötet vald justerare.


Kommittéer
§ 6
Föreningens arbete i olika frågor skall bedrivas med stöd av kommittéer som utses av styrelsen vid behov.


Årsmöte m.m.
§ 7
Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning
bestående av tre medlemmar. Valberedningens ledamöter utses vid årsmötet för en period
av tre år och fördelas så att årligen en tredjedel av valberedningen står under val. Valberedningen utser inom sig en sammankallande.

På årsmötet ska följande punkter alltid behandlas:
·  Fråga om mötet är stadgeenligt kallat
·  Verksamhetsberättelse
·  Revisionsberättelse
·  Ekonomisk berättelse
·  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
·  Val av ordförande
·  Val av styrelseledamöter och suppleanter
·  Val av revisorer
·  Val av valberedning
·  Fastställande av medlemsavgift
·  Motioner ·  Övriga frågor

§8
Svensk Förening för Obduktionsteknikers räkenskapsår omfattar tiden 1 april – 31 mars. Föreningens årsmöte äger rum under april - maj månad på dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmöte föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställande av årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter. Kallelse till årsmötet anslås på SFFO:s hemsida minst fjorton dagar i förväg. Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende. Extra årsmöte skall tillkännages medlemmarna minst fjorton dagar i förväg.
Hedersmedlemmar har närvarande rätt på årsmötet men ingen rösträtt.

§9

Omröstning sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av mötesordföranden, vid personval och sluten omröstning avgör dock lotten.
I ärende, som inte blivit meddelat i kallelsen till sammanträde, får beslut fattas endast om de närvarande är eniga om beslutet.
Bordläggning av ärende må ej nekas om minst 10 medlemmar förenar sig i begäran därom.
Då en fråga varit bordlagd en gång må ytterligare bordläggning endast ske om föreningen genom majoritetsbeslut så bestämmer.
Årsmöte och styrelsemöte ska protokollföras. Protokoll justeras av två därtill särskilt valda justeringspersoner jämte mötesordföranden.

 

Övrigt
§ 10

Föreningens medlemmar erlägger årsavgift med belopp som bestämmes vid årsmötet.
Årsavgift erlägges ej av hedersmedlemmar.

§11

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes senast 1 mars till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall åtföljas av styrelsens yttrande däröver och tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.